އިންތިޙާބީ ވައުދު

ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް ވިޔަފާރިކުރަމުންގެންދާ މެދުފަންތިވެސް އާދައިގެ ކުދިފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން ކަމުގައިވިއަސް އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިކަމަށް ވިއަސް އެފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކީގައި ޔަގީން ކަމާއެކީގައި ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ.