އިންތިޙާބީ ވައުދު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޯހިޔާވެހިކަމަށް ބޭނުންވެފައިތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްއެކަން ހާސިލްކޮށްދޭނަން!