އިންތިޙާބީ ވައުދު

ރަށުގައި ތިބެގެން ތައުލީމު ހާސިލްކުރެވޭ ގޮތް ވެއްޖެނަމަ އެއީ އެރަށެއްގެ ތަރައްގީއަށް ލިބިގެންދާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތް. ރ. އިނގުރާދޫ ސްކޫލުގައި މިހާރު ކިޔަވާދެމުންދަނީ އޯ ލެވަލްއާ ހިސާބަށް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި އެކަން ބަދަލުކޮށް، ރަށުގައި ތިބެގެން އޭ ލެވަލް އަށް ކިޔެވޭގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާނަން.