އިންތިޙާބީ ވައުދު

ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން، ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހޯދަދީ، އެތަނަވަސްކަން ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފޯރުކޮށްދޭނަން.