އިންތިޙާބީ ވައުދު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނާއި ހެލްތު ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން މިރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކޮށް، މިރަށުގެ ސްކޫލް ތަރައްގީކޮށް، ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ރަށުގައި ތިބެގެން ލިބެވޭނޭ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިދޭނަން.