އިންތިޙާބީ ވައުދު

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި ތިމަރަފުށިން ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދިނުމާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ބިންދޫކުރެވިގެންދާނެ.