އިންތިޙާބީ ވައުދު

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރުއުފެއްދުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރައްކާކުރެވޭނެ ގާނޫނުތައް ގާނޫނުގެތެރެއިން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިދީ މިއަތޮޅުން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތައް އަދި ވިއްކިކަމުގައި ވިއަސް އެ ވިއްކި ރަށްތައް ހެދޭނެގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ރާވާ ގާނޫނެއްގެތެރެއިން އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ.