އިންތިޙާބީ ވައުދު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި އަނެއްކާވެސް އަތޮޅުތަކުގެ ފެރީގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް އޭގެ ސްޕީޑުބާރުކޮށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ރައްޔިތުންގޮސް މުއާމަލާތްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްކޮށް ހިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްދޭނަން.