އިންތިޙާބީ ވައުދު

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރާނެ އެއްކަމަކީ ވޭމަންޑޫ މަގު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ހަދައިދިނުން.