އިންތިޙާބީ ވައުދު

ރަށުގައި ތިބެގެން ހިދުމަތްތައްލިބި. ރަށުގައި ތިބެގެން ވަޒީފާއަދާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދާދިނުމަށް. އެގޮތުން ތަރައްގީކުރާއިރުގައި އެއްފަޅުގައިހުރި ކައިރިކައިރީގައި ހުރި ރަށްތައް ގުޅުވާލުމަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯގައި އޮތްކަމެއް.