އިންތިޙާބީ ވައުދު

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސިޔާސީ ފިކުރު ސިޔާސީ ވިސްނުން ހާމަކޮށްގެން ވަޒީފާގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި އެކަން އިޔާދަކޮށްދޭނަން.