އިންތިޙާބީ ވައުދު

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި އަނެއްކާވެސް ބާނާމަހަށް އަދި އެބާނައިގެން އުފައްދާ އިތުރު އުފެއްދުންތަކަށް މާވަށުގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި އޭގެ ފުރިހަމައަގު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންގެންދާނަން.