އިންތިޙާބީ ވައުދު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިރަށުގެ (މާވަށު) ބަނދަރަށްވެސް އިސްކަންދީ އެކަމަށް ހައްލެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދޭނަން.