އިންތިޙާބީ ވައުދު

މިސަރުކާރުން އެތައް ފަހަރަކު ވައުދުތަކެއްވެ، އެރަށްތައް ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުގެގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ހުވަފެންވަނީ ދައްކާފައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި މިއަތޮޅަށް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފް ވެގެންދާއިރުގައި މިރަށާ (މާވަށް) ކައިރީގައި ވެސް އެކަން ތައާރަފް ވެގެންދާނޭކަމުގެ ޔަގީން ކަން އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން.