އިންތިޙާބީ ވައުދު

ސާފުކޮށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިއަދުވެސް މިދަންނަވަނީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދެއްވާ އިނާއަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައެއްނުކުރާނަމޭ.