އިންތިޙާބީ ވައުދު

މާވަށުގައި އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ނެތުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމެއް. އެއީ އެކަން އޮންނަންވާނެގޮތެއްނޫން. ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭކަމަށްވަންޏާ ދެޖިންސަށް ހަމަހަމަކޮށް އެފުރުސަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި އެކަން ހައްލު ކުރެވިގެން ދާނޭކަމުގައި ތިބޭފުޅުންނަށް މިފުރުސަތުގައިވެސް ދަންނަވަން.