އިންތިޙާބީ ވައުދު

ރަށުގައި ތިބެގެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގޮތްތައް ގާއިމްކުރުން. އެއީ ވަޒީފާ ކަމަށްވިއަސް ތައުލީމްކަމަށް ވިއަސް ސިއްހަތު ކަމަށް ވިއަސް އެރަށެއްގައި ތިބެގެން އެރަށެއްގައި ބޭނުންތައް ފުއްދޭ އުސޫލެއް ގާއިމްކުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކީ.