އިންތިޙާބީ ވައުދު

އެގޮތުން ރަށްރަށުގެ ކަންތައްތައް އެރަށެއްގައި އިންތިހާބުކޮށްފައި ތިބޭ ކައުންސިލަރުން ލައްވާ އެކަންތައް ކުރުވުމުގެ ބާރު ގާނޫނީގޮތުން އަޅުގަނދުމެން ދޭން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނެ ލިޔެވިފައި. އަދި ހަމައެއާއެކު ކައުންސިލްތައް ފައިސާގެގޮތުން އެހީތެރިވެ އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭނެގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭނަން.