އިންތިޙާބީ ވައުދު

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމާއި ރެސޯޓް ޓޫރިޒަމް ފެތުރުމުގެ ތެރޭގައި މިދާއިރާއަށްވެސް (އިސްދޫ ހިމެނޭ ދާއިރާއަށް ވެސް) އޭގެ ރަނގަޅު ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ.