އިންތިޙާބީ ވައުދު

އިސްދޫގައި މަހަށްދާ 9 ދޯނި އަދި މާލޭދަތުރުކުރާ 4 އުޅަނދުއޮތްއިރުގައި މިރަށުގެ ބަނދަރު މިވަނީ އެހުރިހާ އުޅަނދުތަކަށް ކުޑަވެފައި. ބޮޑުކުރަންޖެހިފައި. އަދި މަރާމާތުވެސް ކުރަންޖެހިފައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނދުމެންގެ ވެރިކަމުގައި މިރަށަށްކޮށްދޭ ކަންތައްތަކުގެތެރެގައި މިރަށުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރެވި ބޮޑުކުރެވިގެންދާނެ.