ހައުސިން ސަބްސިޑީ ތަޢާރަފްކުރުން

 • އެއްވެސް ފައިސާއެއްދީގެން ނޫނިއްޔާ ކުއްޔަށް ހިފައިގެންވެސް ނޫޅެވޭ ހާލަތުގައި ތިބި ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ލިބި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރެވެންދެން ސަރުކާރުން ދާއުލަތުން ހިލޭ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ
 • ފޯރުންތެރިކަން ކުޑަ ފަރާތްތަކަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގައި ކެޓަގަރީގެ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ކުލި ދެއްކުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ސަބްސިޑީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 • އިޖްތިމައީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ ދައުލަތުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 • ދިރިއުޅުމެއް ފެށުމެއް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން (ފަސްޓް ޓައިމް ހޯމް ބަޔަރސް) ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ތަޢާރަފްކުރެވޭނެއެވެ

ލޯން ސްކީމް ތަޢާރަފް ކުރުން

 •  މާލޭގައި ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބިމެއް އޮވެ، އިމާރާތްކުރާނެ ތަނަވަސްކަން ނެތިފައިވާ އާއިލާތައް ދެނެގަނެ، އެފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ގެ އިމާރާތްކުރެވޭނެ މަގު ކޮށައިދެވޭނެއެވެ.
 •  ތަނަވަސްކަން ނެތުމުން ރަށްރަށުގައި ނުހެދިހުރި ގޯތި އިމާރާތްކުރުމަށް (ފުރަތަމަ ގޯތި އިމާރާތްކުރުމަށް) އިންޓްރަސްޓް ކުޑަ ލުއިލޯނު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 •  މާލޭގައި އިމާރާތް ނުކުރެވިފައި ހުރި ގޯތިތައް ހެދޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް ލޯނު ލިބުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން، ޑިޕޮސިޓްއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދާއި އިމާރާތްކުރަމުންދާ އިރު ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަށް ލުއި ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.
 • ދިރިއުޅުމަށް ގެދޮރު އެޅުމަށާއި ފްލެޓް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ބޭންކް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް 6% އަށް ތިރިކުރެވޭނެއެވެ.
 • ފުދުންތެރިކަން ކުޑަ އާއިލާތަކަށް އަގުދައްކަން ބުރައަކަށްނުވާނެ ގޮތަށް، މަހަކު 5000 ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ ލުއިފަސޭހަ ހައުސިން ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރެވޭނެއެވެ.

އަމިއްލަ ގެދޮރު ނެތް އެންމެނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 •  20000 ޢާއިލާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 • ގޯތި ދޫކޮށް، ފްލެޓްތައް ދޭނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ އުސޫލުންނެވެ.
 • ބިމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ބިން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
 • ވެށިފަހިމާލޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ހައްޤުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދެވޭނެއެވެ.
 • މާލޭ ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ މަދުވެގެން
 • 4000 މާލޭގެ އާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ގޯތި ދޫކުރުން

 •  ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ގޯތި ދެވޭނެ ތަންތަން ކަނޑައަޅާ ގޯއްޗަށް އެދެން ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.
 •  ގޯތި ދެވެންއޮތް ރަށްރަށުން، އެކަމަށް އެދޭމީހުނަށް އިންސާފުވެރި އުސޫލުން ގޯތި ދެވޭނެއެވެ.
 •  އާއިލާތަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ވަރުގެ ކުދި ބިންކޮޅުކޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުން އިޚްތިޔާރުކުރާ އެހެންތަނަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ގޯއްޗެއް ފޯރުވައިދެވޭނެއެވެ.