ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރުން

 • ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހަދަށް ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
 • ރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް މަސްވެރިކަން ފުޅާކޮށް، ދެކޮޅަށް ދުއްވަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.
 • ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފިޝަރީޒް ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމްކުރެވޭނެއެވެ. އައިސް އާއި ތެޔޮ އަދި މަސްދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 • އީ.އީ.ޒެޑްގައި ދިވެހި މަސްވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް މަސްބޯޓުތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ލުއި ލޯނު ހޯދައިދިނުމާއި މަސްގަނޑުކުރެވޭނެ ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވޭނެފަދަ ނެކްސްޓު ޖެނެރޭޝަން މަސްއޮޑި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތްފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ހުނަރުވެރި މަސްވެރިން އުފެއްދުން

 • ހުނަރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހިންގައި، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އިތުރު ދިވެހީން ނެރެވޭނެއެވެ.
 • މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ޒަމާނީ އުކުޅުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ދިވެހި މަސްވެރީންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 • ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މަސްމާރުކޭޓްތައް އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހެދޭނެއެވެ.

މަސްވެރިޔާގެ ހިތްހަމަޖެހުން

 • މަސްވެރިކަމުގައި ދެމިތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަމުގައި ގިނަދުވަހު ދެމިތިބޭ މީހުންނަށް ޕެންޝަނެއް ތަޢާރަފްކުރެވޭނެއެވެ.
 • މަސްދޯނި އެކައުންޓް ހުޅުވި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްވެރިން ބޭންކިން ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 • ރަށަށް ވަންނަ ފައިސާ ރަށުގައި ޖަމާކޮށް ނެގޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވޭނެއެވެ.
 • ބޭންކު ލޯންތަކާއި ކްރެޑިޓް ސްކީމްތައް މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވި، އެހެނިހެން ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެއްފަދައިން ލޯނާއި ކްރެޑިޓް ސްކީމުތަކުން މަސްވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތްހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުން

 • ކަނޑުރޯދީގެ ތަނަވަސް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ދިވެހި މަސްވެރީން ބާނާ މަސް ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ބޯޓަކަށް ކިރުވުމުގެ އިތުރުން، އެވެރިން މަސްބާނާ ދޯނިފަހަރުގައި ސީދާ ބޭރުގެ (ސިލޯނުފަދަ) މާކެޓްތަކަށް ވިއްކޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވޭނެއެވެ.
 • ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ މަސްކިރާ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ އައުމަށް ހުއްދަދެވި، މެދުވެރިއެއްނެތި، ބޭރުގެ މަސްގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މަސް ވިއްކޭނޭ މަގު ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.

އެން، ޑީސެލް، އައިސް ލިބޭނެ ގޮތް ހުރުން

 • މަސްވެރިކަން ހީނަރުވުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް، މަސްވެރިކަން ހީނަރުވުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް އެންދިރުވާ، އެން އާލާކުރުން ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަރުވާ، އެންވެރިކަމުގެ އާ ވިޔަފާރި ޖީލެއް ބިނާކުރެވޭނެއެވެ.
 • މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ޑީސެލް ގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލެވޭނެއެވެ.
 • މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމު ލުއިގޮތަކަށް މަސްއޮޑިތަކަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.
 • މަސްވެރި ސަރަހައްދުތަކުން ފަސޭހައިން އައިސްލިބޭނެ ގޮތްހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.

މެރިކަލްޗާ، އަކުއަކަލްޗާ، ފަރުމަސް ވިޔަފާރި ދިރުވުން

 • އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މާލީއެހީތެރިކަމާއި ލުއި ލޯނު ލިބޭނެ މަގު ފަހުކުރެވޭނެއެވެ.
 • ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅާއި ކުޅިފަދަ މާހައުލުތަކުގައި ދިރުވާ އާލާކޮށްގެން ނަފާހޯދޭނޭ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެ، އެ ބާވަތްތަކުގެ އެންފަންޏާއި ބިސް ހިމެނޭ ހެޗަރީތައް އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމްކުރެވޭނެއެވެ.
 • ރަށްރަށުގައި މަސް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ ހަމަތައް ތަޢާރަފްކުރެވޭނެއެވެ. ރަށުގައި މަސްގަނެ، މަހުގެ އެކި ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރެވި، ޕެކްކުރެވި ރަށުން ބޭރަށް އެތަކެތި ވިއްކޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 • ފަރުމަސްވެރިކަން ރަނގަޅުކޮށް އެ މަސްވެރިކަމުން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.